O NAS

Zespół powstał w 2004r z ini­cja­tywy Mate­usza Rogóż i Mate­usza Kraul. Począt­kowa nazwa zespołu brzmiała HAPPY BAND, lecz po zmia­nie składu, ule­gła ona zmia­nie na Angel, a obec­nie jest zapi­sy­wana jako Angels.

Angels to grupa muzyczna skła­da­jąca się z sze­ściu face­tów, dla któ­rych muzyka jest czymś wię­cej niż tylko gra­niem na okre­ślo­nym instru­men­cie – Muzyka jest naszą pasją.

W zakre­sie naszych usług jest pro­fe­sjo­nalna obsługa muzyczno-kon­fe­ran­sjer­ska , wsze­la­kich imprez, takich jak:

 

Wesela

Kon­certy pre­ne­rowe

Stud­niówki

Dan­cingi

Ban­kiety, imprezy fir­mowe

Oraz inne imprezy

 

– jeste­śmy otwarci na suge­stie.

 W naszym reper­tu­arze znaj­dują się utwory z róż­nych gatun­ków muzycz­nych – gramy kla­syczne prze­boje muzyki roz­ryw­ko­wej od lat 60, poprzez kolejne dekady, aż do pio­se­nek, które dopiero co wcho­dzą na listy prze­bo­jów, nie pomi­ja­jąc muzyki bie­siad­nej, a także disco polo. W każ­dym utwo­rze sta­ramy się dodać coś od sie­bie, by uczest­nicy imprezy na któ­rej gramy mogli bawić się jesz­cze lepiej

Mimo, że jeste­śmy obiek­tyw­nie patrząc mło­dzi wie­kiem, to sce­nicz­nego doświad­cze­nia nam, nie bra­kuje, gdyż jeste­śmy już w braży wesel­nej od 2006 roku.

Dzięki temu jeste­śmy w sta­nie na bie­żąco w trak­cie imprezy dopa­so­wy­wać reper­tuar, oraz sta­ramy się two­rzyć kli­mat, dzięki któ­remu każdy z uczest­ni­ków imprezy znaj­dzie wśród gra­nych przez nas utwo­rów coś dla sie­bie.

Cało­ści dopeł­nia pro­fe­sjo­nalny sprzęt nagła­śnia­jący oraz oświe­tle­nie.

A co naj­waż­niej­sze – ZESPÓŁ ANGELS GRA TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ŻYWO!!!

Sprawdź – newsy i naj­now­sze zdję­cia – zawsze na: www.facebook.com/angel.przeginia