REPERTUAR

W naszym reper­tu­arze znaj­dują się utwory z róż­nych gatun­ków muzycz­nych — gramy kla­syczne prze­boje muzyki roz­ryw­ko­wej od lat 60, poprzez kolejne dekady, aż do pio­se­nek, które dopiero co wcho­dzą na listy prze­bo­jów, nie pomi­ja­jąc muzyki bie­siad­nej, a także disco polo

Jeśli chcie­liby Pań­stwo zapo­znać się z naszym reper­tu­arem, bar­dzo pro­simy o kon­takt

tele­fo­niczny: 516–769-092,

lub mailowy: angel2006@onet.eu

Prze­pro­wa­dzamy otwarte próby, gdzie będą Pań­stwo mogli posłu­chać muzyki na żywo i zapo­znać się z reper­tu­arem. Możemy Pań­stwa rów­nież poin­for­mo­wać, gdzie będzie odby­wać się naj­bliż­szy kon­cert.

ZAPRASZAMY!